Graduated Reviewers

Note: this section has not been updated for 2021.

(In Alphabetical Order)

Zixi Cai, Oxford '24

Jiahua Chen

Mark Chen, Columbia '24

Rosemary Chen, Yale '24

 

​Jack Gao

Xinyue He, Tsinghua '24

Lelan Hu, Yale '24

Yiting Huang, Harvard/Oxford '24

Yuzhi Jiang, Stanford '24

Bella Li, Emory '24

Frank Lin, Yale '26

Alicia Liu, UChicago/Cambridge '24

Marcus Qiu, Sciences Po '23

Holly Qu, Columbia '24

Charlotte Wang, Amherst '24

Ronald Wu, Swarthmore '24

Yitong Wu, UChicago '24

Hengyi Xu, NYU '24

Wendy Xia, Georgetown '22

Walton Yan, UChicago '24

Jay Yu, Stanford '24

Andy Zeng, Harvard '24

Vernita Zhai, Stanford '24

Yijian Zhou, UPenn '24