top of page

Jiahua Chen

Mark Chen, Columbia '24

​Jack Gao

Xinyue He, Tsinghua '24

Yiting Huang, Harvard/Oxford '24

Yuzhi Jiang, Stanford '24

Alicia Liu, UChicago/Cambridge '24

Marcus Qiu, Sciences Po '23

Ronald Wu, Swarthmore '24

Yitong Wu, UChicago '24

Hengyi Xu, NYU '24

Wendy Xia, Georgetown '22

Walton Yan, UChicago '24

Jay Yu, Stanford '24

Andy Zeng, Harvard '24

Vernita Zhai, Stanford '24

bottom of page